Iranian Traditional Medicine

کالج CCHTM به منظور ارتقاء مهارتهای بالینی دانشجویان و پزشکان محترم دوره های کوتاه مدتی را ارائه مینماید که در این دوره ها دانش آموختگان مطالب مفید زیادی را در درمان و تشخیص بیماریها فرا خواهند گرفت بطوریکه بلافاصله در درمان بیماران استفاده خواهند نمود.

 

در این دوره کوتاه و جالب تکنیک آزاد سازی وضعیتی که یکی از بهترین تکنیکهای استئوپاتی است مورد بحث واقع خواهد شد. این تکنیک دردها و اسپاسمهای عضلانی را بدون ایجاد درد در بیمار و درمانگر به راحتی آزاد مینماید. در انجام تکنیک هیچ گونه فشاری به درمانگر وارد نمیگردد.

برنامه درسی تکنیک آزادسازی وضعیتی:

روز اول: تعریف تکنیک و نحوه انجام آن یرای عضلات بالاتنه

روز دوم: انجام تکنیک برای عضلات اندام تحتانی و تکنیک دنباله چه

ماساژ آرام بخش برای افرادی طراحی شده که مایلند اطلاعاتی در زمینه ماساژ داشته باشند و هم چنین بتوانند ماساژ ارام بخش برای افراد خانواده و دوستان خود جهت کاهش استرس انجام دهند.

دوره درسی ماساژ آرام بخش:

1- روز اول : تعریف ماساژ و آموزش تکنیکهای ماساژ بصورت تئوری و عملی

2- روز دوم: تکنیکهای فاشیا و تمرین عملی